ขอให้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านมีความสุขกายสุขใจเถิด

คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ                                 

ทำวัตรสวดมนต์ (แปล)
ฉบับวัดไกลกังวล
พิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวนพิมพ์ ๑,๒๐๐ ชุด
เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตรวจทานโดย...
        พระบำรุง                อุปฏฺฐาโก
        พ.ต.ท. ไพโรจน์      สุระมณี
        คุณรุจาภา              หัตถโกศล
        คุณยุทธนา             พิรุณสาร

หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
โปรดติดต่อขออนุญาต จากเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
๑๔๕ หมู่ ๗ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท ๑๗๑๓๐

พิมพ์ที่   กรุงไทยการพิมพ์ (โดยคุณรุจาภา (แก่น) หัตถโกศล)
๙๔/๒๑ หมู่ ๑๕ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๖๔๕-๓๐๑-๒
 มือถือ ๐๘๑-๗๓๔-๔๗๖๔,
 ๐๘๑-๘๓๘๐๕๖๕