ขอให้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านมีความสุขกายสุขใจเถิด

คำนำ

คำนำ

        การสวดมนต์เป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวพุทธทั่วไป โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
นอกจากเป็นวิธีทรงจำพุทธพจน์โดยมุขปาฐะแล้ว ยังช่วยให้ผู้สาธยาย และผู้ศรัทธาที่สดับฟังได้เรียนรู้ความหมาย เข้าใจเนื้อความ และยังได้ไตร่ตรองคำสอนของพระพุทธเจ้า อันจะทำให้เกิดความซาบซึ้ง เจริญศรัทธาปสาทะ บังเกิดความปีติ เอิบอิ่มใจ สงบผ่องใสเป็นอุบายเสริมการเจริญจิตภาวนาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ถูกต้องตรงตามพระสัทธรรม อันเป็นมรรคาสู่ความดับทุกข์ตามขั้นตอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จึงนับว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง
อนึ่งในการรวบรวมบทสวดมนต์ต่างๆ ในครั้งนี้ เน้นการสวด-ความหมายและการใช้งานของภิกษุ-สามเณร, อุบาสก อุบาสิกา ที่จำเป็นและใช้งานจริงๆ จึงขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้จัดพิมพ์ในครั้งนี้ ทุกท่านด้วย


พระบำรุง อุปฏฺฐาโก
ผู้จัดทำ

 
ที่มา
          หนังสือบทสวดมนต์ทำวัตรแปลวัดไกลกังวล(เขาสารพัดดีฯ) ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ มีที่มาจากการที่ข้าพเจ้าได้ไปบวชถือศีลแปด  ณ วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีฯ) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท เมื่อวันหยุดสี่วันก่อนเข้าพรรษาปีนี้ (๒๕๕๓) ได้พบว่าหนังสือบทสวดมนต์    ทำวัตรแปลที่มีอยู่ของวัดที่ใช้สำหรับทำวัตรนั้น   ได้ชำรุดเสียหายไม่เพียงพอกับผู้ที่เข้ามาบวชถือศีลที่จะใช้ในการทำวัตร    จึงได้ไปปรึกษากับหลวงพ่อบำรุง อุปฏฺฐาโก ซึ่งท่านเป็นพระนักวิชาการของวัดนี้ได้ ออกหนังสือไว้หลายเล่ม รวมทั้ง    ได้รวบรวมหนังสือบทสวดมนต์ทำวัตร แปลไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดพิมพ์ จึงขอรับอาสาท่านเพื่อดำเนินการ จัดพิมพ์เพื่อเป็น   ธรรมทาน และข้าพเจ้าได้นำเรียนให้ท่านหลวงพ่อสำรวม  สิริภทฺโท จ้าอาวาสวัดไกลกังวล (วัดเขาสารพัดดีฯ) แล้ว และอนุญาตให้ดำเนินการได้ ข้าพเจ้าจึงได้ติดต่อโรงพิมพ์กรุงไทยการพิมพ์ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทำการจัดพิมพ์และเหนือสิ่งอื่นใด  ก็ต้องติดต่อเพื่อนๆ หาปัจจัยในการพิมพ์ครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็ได้เพื่อนๆ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจัดพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์ทำวัตรแปล ฉบับวัดไกลกังวลที่ทุกท่านถืออยู่ในมือขณะนี้นั่นเอง